เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจหลักของเทศบาล
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ขั้นตอนการจัดทำแผน
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กองช่าง
 
นายศิริ เรืองมัจฉา
รองปลัดเทศบาล รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 
จ่าเอกอนุจิตร รุมผักแว่น
 
นายประเสริฐศักดิ์ ประชิดครบุรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
นายวัลลภ ทนจังหรีด
 
นายธีระวุติ อรุณโรจน์
นายอุดร แอบครบุรี
ผู้ช่วยนายข่างโยธา
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
นายอนันต์ ลอยครบุรี
นายอนันต์ แช่มครบุรี
นายเทียบ ปลัดครบุรี
คนสวน
คนงานสวนสาธารณะ
คนงานสวนสาธารณะ