วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางฟาร์มหมูนายลิ้ม - โนนใหญ่ (นานายเหรี่ยง ชุ่มครบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางนานายเหล่า แอบครบุรี - นานางบุญ ตามตะขบ (เลียบคลองชลปรัทาน) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางแยกชลประทานสาย ๙ อาร์ (นานายสายัณห์ ประชิดครบุรี)-สุดเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างตกแต่งสถานที่จัดงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 8.837.1 CM ปรุ 3 ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านไชยวาล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (เดือนพฤศจิกายน๒๕๖๒ - ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง