วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเกษตร(ดอกไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานแห่งใหม่ (ปูกระเบื้องชั้นบน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาลไตรมาสที่ ๒( ๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสุทิน ชัชวาล ถึงบ้านนายทอง หลงครบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกหนองโก-สุดเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีและแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเขียว-นายบุญมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเขียว-นายบุญมี