วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งอาคารและจัดโต๊ะหมู๋บูชาเนื่อในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างจ้างซ่อมแซมฝาปิดท่อและฝาปิดรางระบายน้ำในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาขุดลอกตะกอนออกจากบ่อตะกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำไตรมาสที่ ๔ (๒ กรกฎาคม-๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง