วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนายเขียว บุษดี ถึงบ้านนายสุภาพ พันผักแว่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายนัด นาคพระภูมิ ถึงบ้านนางเจน นาคพระภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายวิจัย พระนาค ถึงบ้านนายเสงี่ยม ดอนประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์สระหนองโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมเเซมรถฟาร์มแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตฉ 211 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง