เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจหลักของเทศบาล
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ขั้นตอนการจัดทำแผน
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สภาพทางเศรษฐกิจ
 
ลักษณะการใช้ที่ดิน
 
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
  สถานีบริการน้ำมัน 12 แห่ง (ปั้มหลอด 9 แห่ง และปั๊มหัวจ่าย 3 แห่ง)
  ร้านค้า 60 ร้าน (ร้าค้าทั่วไป 48 ร้าน และร้านอาหาร 12 ร้าน)
  ร้านเสริมสวย 6 ร้าน
  ตลาด 1 แห่ง
  โรงสีข้าว 3 แห่ง
  อู่ซ่อมรถ 6 แห่ง
       
การเกษตรกรรม
                การเกษตรที่สำคัญได้แก่ การปลูกข้าวนาปี , นาปรัง ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และทำสวนเป็นต้นจำนวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม 850 ครัวเรือนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร สภาพเศรษฐกิจทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยของประชากรต่อคน 23,000 บาท ต่อปี (ข้อมูล จปฐ. 2550)
 
การอุตสาหกรรม
                เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง 1 แห่ง โรงงานน้ำแข็ง จำนวนแรงงาน 15 คน
 
การปศุสัตว์
                ส่วนใหญ่จะเป็นเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโค กระบือ สุกร การเลี้ยงสัตว์น้ำได้แก่ การเลี้ยงปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาไน เป็นต้น ครัวเรือนในภาคปศุสัตว์ จำนวน 468 ครัวเรือน