วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาขุดลอกบ่อพักตะกอนสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนไทรโยง 2 ข้างบ้านนายสมดุล อุ่มครบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนหนองสะเดา ข้างบ้านนายค่ำ ถึงบ้านนายสัมฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางตัวยู) ต่อจากเดิม ชุมชนหนองสะเดา ข้างบ้านนายประเสริฐ ถึงบ้านนายหยวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างจ้างลอกรางระรายน้ำบริเวณชุมชนดอนแสนสุข(หนองโก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการงานปรับพื้นที่และเตรียมพื้นที่พร้อมปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางตัวยู) ชุมชนดอนแสนสุข ข้างบ้านนางน้ำอ้อย ชาญกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง