วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะและเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงและสลับล้อยาง รถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นค 7079 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-2092 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อขออนุมัติวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนประปาส่งไปหอถังสูงบ้านดอนใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
30  พ.ย. 2564
ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านไชยวาลและโรงเรียนบ้านดอนแสนสุข เดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง