เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
กองการประปา

 
 
 
นายสัญชัย มาศพูนผล
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการประปา
 
นางสาววัลดา ภูบัวดวง
นางจรรยา ออกสุข
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
 
 
นายยุทธนา  ยุณาครบุรี
คนงานทั่วไป