เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายธงชัย บุญสัมฤทธิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายธงชัย บุญสัมฤทธิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายธนวัฒน์ หัสครบุรี

นางสาวรัญญา หัสครบุรี

ลูกจ้างประจำ

นักจัดการงานทั่วไป


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิชัย คนโทครบุรี
นายบุญเหลือ รักสนิท
นายวันนิวัติ ศิลาลาย
ลูกจ้างประจำ
คนงานรักษาความสะอาด
คนงานรักษาความสะอาด


นางเพียงใจ ขามกิ่ง
      
  นายอำพล พึ่งครบุรี
คนงานรักษาความสะอาด

        คนงานรักษาความสะอาด