เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จ่าเอกสมโภชน์ อินทรงรัมย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางชลัมพร คู่กระโทก
นักวิชาการศึกษา
นางอิศราวดี เทพจันอัด
นักจัดการงานทั่วไป

  นางศรีสุดา ปิ่นสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางพรสุดา ชุ่มพระ
นางสาวพิมพ์ตะวัน  สุขบงกช
นางสาวปพิชญา ชู้กระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

 


 นางสาวกาญจนา แหลมครบุรี


คนงานทั่วไป