เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
กองคลัง

นางสาวลำจวน กิตติเวทยานุสรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง- นางสาวอภิชญา ชุนปิยภักดี
นางสาวปาลิตา พานกระโทก
นักวิชาการพัสดุ ปก/ชก
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวชนิตา ใจธรรม
นางสาวปฏิมากร ก้อนกระโทก
ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
 

นายณัฐกานต์ ออกสุขคนงานพัสดุ