เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวสุดใจ ศรีระกิ่ง
ปลัดเทศบาล
-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล
จ่าเอกสมโภชน์ อินทรงรัมย์
นางสาวลำจวน กิตติเวทยานุสรณ์
นายสัญชัย มาศพูนผล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าเอกสมโภชน์ อินทรงรัมย์
นายธงชัย บุญสัมฤทธิ์
นายสัญชัย มาศพูนผล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการประปา