เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล

 
นายบุญร่วม  เหม่นครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

นายมานพ แววสระน้อย
จ่าเอกสมโภชน์ อินทรงรัมย์
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

 

 

 


นางสาวสำเนียง กรีเกษม
นายเล็ก  ปลัดครบุรี
นายอาคม มงคุตครบุรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑

 

 

 
นายสาธิต แฉเกษม
นายสุรัน  จันทร์สง่า
นายพงษ์ ลอยครบุรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๒

 นางรสสุคนธ์ กาสินครบุรี
นายสงวน  ปลัดครบุรี
นางวิกานดา  พับครบุรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๒
 
   
  นายสมชาย ภายผักแว่น  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต๒