เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล

 
นายบุญร่วม  เหม่นครบุรี
ประธานสภาเทศบาล
086-8167354

นายมานพ แววสระน้อย
จ่าเอกสมโภชน์ อินทรงรัมย์
รองประธานสภาเทศบาล
087-2500883
เลขานุการสภาเทศบาล
081-7258330

 

 


นางสาวสำเนียง กรีเกษม
นายเล็ก  ปลัดครบุรี
นายอาคม มงคุตครบุรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑
080-0611344
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑
084-8978067
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑
096-7590643

 

 

 
นายสาธิต แฉเกษม
นายสุรัน  จันทร์สง่า
นายพงษ์ ลอยครบุรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑
081-0621444
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑
080-4856963
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๒
063-1312180

 นางรสสุคนธ์ กาสินครบุรี
นายสงวน  ปลัดครบุรี
นางวิกานดา  พับครบุรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๒
080-1566588
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๒
085-7933245
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๒
081-9778163
 
   
  นายสมชาย ภายผักแว่น  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต๒
088-3599263