เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

นายวุฒิชัย ตันสำโรง
นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยงไชยวาล


นายพิตร แถมเมืองปัก
นายทองเปลว ทนจังหรีด
รองนายกเทศมนนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล
รองนายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล


นายเพิ่ม โสดครบุรี
นางเสนาะ อักษรสระน้อย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล