เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

นายวุฒิชัย ตันสำโรง
นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยงไชยวาล
089-8463886


นายพิตร แถมเมืองปัก
นายทองเปลว ทนจังหรีด
รองนายกเทศมนนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล
082-8659749
รองนายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล
081-0766247


นายเพิ่ม โสดครบุรี
นางเสนาะ อักษรสระน้อย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล
064-0915193
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล
096-1046552

นางสาวสุดใจ ศรีระกิ่ง
ปลัดเทศบาล
095-6056937,064-5903625