โครงการ ธนาคารขยะเทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล

โครงการ ธนาคารขยะเทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล
โครงการ ธนาคารขยะเทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล
โครงการ ธนาคารขยะเทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล
โครงการ ธนาคารขยะเทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล
โครงการ ธนาคารขยะเทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล
โครงการ ธนาคารขยะเทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล
โครงการ ธนาคารขยะเทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล
โครงการ ธนาคารขยะเทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล
โครงการ ธนาคารขยะเทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล
โครงการ ธนาคารขยะเทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล
โครงการ ธนาคารขยะเทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล
โครงการ ธนาคารขยะเทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล
โครงการ ธนาคารขยะเทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล
โครงการ ธนาคารขยะเทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล
โครงการ ธนาคารขยะเทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล
โครงการ ธนาคารขยะเทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล
โครงการ ธนาคารขยะเทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล

...

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ????️ ช่วงบ่าย เทศบาลตำบล ไทรโยง - ไชยวาล นำโดยท่านนายกวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง - ไชยวาล พร้อมด้วย นางไสว มากเมือง เลขานุการนายก นางสาวสุดใจ ศรีระกิ่ง ปลัดเทศบาล ได้เปิดโครงการ ธนาคารขยะเทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล เพื่อจัดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับครอบครัวที่เป็นสมาชิก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกรับซื้อขยะจากชุมชนคลองไทรผาสุก มีสมาชิกที่มาขายขยะทั้งสิ้น ๑๓ ครัวเรือน จากสมาชิกที่สมัครทั้งหมด ๒๗ ครัวเรือน มียอดในการรับซื้อทั้งสิ้น ๓,๖๐๙ บาท และชุมชนไชยวาล มีสมาชิกที่มาขายขยะทั้งสิ้น ๓๘ ครัวเรือน จากสมาชิกที่สมัครทั้งหมด ๕๒ ครัวเรือน มียอดในการรับซื้อทั้งสิ้น ๕,๖๖๓ บาท

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ????️ ช่วงเช้า เทศบาลตำบลไทรโยง - ไชยวาล นำโดยท่านนายกวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง - ไชยวาล พร้อมด้วย นางไสว มากเมือง เลขานุการนายก นางสาวสุดใจ ศรีระกิ่ง ปลัดเทศบาล ได้เปิดโครงการ ธนาคารขยะเทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล เพื่อจัดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับครอบครัวที่เป็นสมาชิก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกรับซื้อขยะจากชุมชนดอนแสนสุข มีสมาชิกที่มาขายขยะทั้งสิ้น ๘ ครัวเรือน จากสมาชิกที่สมัครทั้งหมด ๒๑ ครัวเรือน มียอดในการรับซื้อทั้งสิ้น ๑,๙๑๖ บาท และช่วงบ่าย ชุมชนแสนสุข มีสมาชิกที่มาขายขยะทั้งสิ้น ๒๕ ครัวเรือน จากสมาชิกที่สมัครทั้งหมด ๒๗ ครัวเรือน มียอดในการรับซื้อทั้งสิ้น ๔,๔๐๐ บาท