โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566

โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2566

...

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้ดำเนินโครงการวันเทศบาล 24 เมษายน นำโดยนายวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล เป็นประธานในพิธี เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และให้พนักงานเทศบาลเห็นความสำคัญของการให้บริการประชาชน โดยมีกิจกรรมดังนี้ พิธีพราหมณ์ พิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” ประจำปี 2566 กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม เสียสละทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ
โดยมี #คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ผอ.รพ.สต.ดอนแสนสุข คุณครูโรงเรียนบ้านไชยวาล คุณครูโรงเรียนบ้านดอนแสนสุข และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานดังกล่าว