โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566

โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566
โครงการวันสงกรานต์ 14 เมษายน 2566

...

วันที่ 14 เมษายน 2566เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยการนำของนายวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประธานในพิธีโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล” ซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับสภ.ดอนแสนสุข รพ.สต.ดอนแสนสุข ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ฯ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป เป็นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ สร้างความรักสมัครสมานสามัคคีปรองดองกัน
ทั้งนี้ผู้มาร่วมงานได้ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีสรงน้ำพระสงฆ์ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ และได้ร่วมกันรำวงจากดนตรีวงกิ่งแก้วโคราช #เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล_ร่วม“สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล”