โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2567

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2567
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2567
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2567
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2567
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2567
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2567
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2567
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2567
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2567
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2567
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2567
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2567
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2567
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2567
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2567

...

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ????
เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล นำโดยนายวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2567
โดยได้รับเกียรติจาก นายทองใบ หนูไพล นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ มาเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล