โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

...

วันที่ 14 เมษายน 2567 ❤️เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยการนำของนายวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประธานในพิธีโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล” ซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับสภ.ดอนแสนสุข รพ.สต.ดอนแสนสุข โรงเรียนบ้านไชยวาล โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ฯ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ สร้างความรักสมัครสมานสามัคคีปรองดองกัน
????????ทั้งนี้ผู้มาร่วมงาน ได้ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีสรงน้ำพระสงฆ์ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ และได้ร่วมกันรำวงจากวงดนตรีเพชรดาราพันธ์ #เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล_ร่วม“สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล