เรื่องประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566