เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยจ่าเอกสุนันตชัย จั่นกระโทก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เป็นตัวแทนมอบเงินกองทุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทต.ไทรโยง-ไชยวาล จำนวน 2,500 บาท และนางลำพรรณ์ แอบครบุรี เป็นตัวแทนของสมาชิกอปพร.มอบเงินจากการบริจาคร่วมทำบุญ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนายโชคชัย เธอกิ่ง สมาชิกอปพร. สังกัดทต.ไทรโยง-ไชยวาล ที่เสียชีวิต

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยจ่าเอกสุนันตชัย จั่นกระโทก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เป็นตัวแทนมอบเงินกองทุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทต.ไทรโยง-ไชยวาล จำนวน 2,500 บาท และนางลำพรรณ์ แอบครบุรี เป็นตัวแทนของสมาชิกอปพร.มอบเงินจากการบริจาคร่วมทำบุญ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนายโชคชัย เธอกิ่ง สมาชิกอปพร. สังกัดทต.ไทรโยง-ไชยวาล ที่เสียชีวิต
เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยจ่าเอกสุนันตชัย จั่นกระโทก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เป็นตัวแทนมอบเงินกองทุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทต.ไทรโยง-ไชยวาล จำนวน 2,500 บาท และนางลำพรรณ์ แอบครบุรี เป็นตัวแทนของสมาชิกอปพร.มอบเงินจากการบริจาคร่วมทำบุญ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนายโชคชัย เธอกิ่ง สมาชิกอปพร. สังกัดทต.ไทรโยง-ไชยวาล ที่เสียชีวิต
เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยจ่าเอกสุนันตชัย จั่นกระโทก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เป็นตัวแทนมอบเงินกองทุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทต.ไทรโยง-ไชยวาล จำนวน 2,500 บาท และนางลำพรรณ์ แอบครบุรี เป็นตัวแทนของสมาชิกอปพร.มอบเงินจากการบริจาคร่วมทำบุญ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนายโชคชัย เธอกิ่ง สมาชิกอปพร. สังกัดทต.ไทรโยง-ไชยวาล ที่เสียชีวิต

...