เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการ“สวน 130 ปี เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี”

เพื่อให้เทศบาลได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย โดยได้ดำเนินการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์, สวนสมุนไพรหรือพืชในท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังสามารถนำพืชพันธุ์สมุนไพรในท้องถิ่นมาเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือที่ศึกษาดูงานด้านพฤกษศาสตร์ตามบริบทของท้องถิ่น โดยมีนายวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ร่วมกันสร้างพื้นที่ในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจพืชสมุนไพรต่างๆ ปลูกพืชผักกินเอง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสามารถนำสมุนไพรที่ปลูกมาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย ณ บริเวณสวน 130 ปี เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ตรงข้ามโรงเรียนบ้านไชยวาล โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการ“สวน 130 ปี เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี”
เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการ“สวน 130 ปี เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี”
เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการ“สวน 130 ปี เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี”
เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการ“สวน 130 ปี เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี”
เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการ“สวน 130 ปี เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี”
เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการ“สวน 130 ปี เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี”
เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการ“สวน 130 ปี เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี”
เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการ“สวน 130 ปี เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี”
เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการ“สวน 130 ปี เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี”
เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการ“สวน 130 ปี เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี”
เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการ“สวน 130 ปี เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี”

...