หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวสุดใจ ศรีระกิ่ง
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทรติดต่อ.095-6056937,064-5903625

-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล

จ่าเอกสมโภชน์ อินทรงรัมย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรติดต่อ.081-7258330
นางสาวลำจวน กิตติเวทยานุสรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรติดต่อ.081-3203801
นายสัญชัย มาศพูนผล
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรติดต่อ.081-8783513

จ่าเอกสมโภชน์ อินทรงรัมย์ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรติดต่อ.081-7258330
นางรินดา  ถ้ำกลาง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรติดต่อ.062-6529842
นายสัญชัย มาศพูนผล
ผู้อำนวยการกองช่าง 
รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา
เบอร์โทรติดต่อ.081-8783513

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน