สํานักปลัดเทศบาล

จ่าเอกสมโภชน์  อินทรงรัมย์  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรติดต่อ. 0817258330, 0938093550

นายเกรียงไกร หัสดินรัตน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ. 0635598794
นายเจริญ  พันธ์สำโรง
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ. 0872534807
นายธีรเดช  พงษ์กระโทก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ. 0810713961

นางสาวปาริชาติ  สายเนตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ. 0819772984
นางสาวธัญรดา  ฤทธิ์กลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำปนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ. 0623244953
จ่าเอกสุนันตชัย  จั่นกระโทก
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติการ
เบอร์โทรติดต่อ. 0946536382

นางธนัญญา   พร่องครบุรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทรติดต่อ. 0972640515
นางสำริด  คนโทครบุรี
ภารโรง
เบอร์โทรติดต่อ. 0610249453
นายอนันต์  ลอยครบุรี
คนสวน
เบอร์โทรติดต่อ. 0929582248

นางสาวปภาวดี  พีงครบุรี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
เบอร์โทรติดต่อ. 0986325250
นายปิยะรัตน์  จันทร์แปลง
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรติดต่อ. 0879652584
นายสมพงษ์  ชายครบุรี
คนงาน
เบอร์โทรติดต่อ. 0848259958

น.ส.วรัญญา  หัสครบุรี
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรติดต่อ. 0952899579

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน