สํานักปลัดเทศบาล

จ่าเอกสมโภชน์  อินทรงรัมย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายเกรียงไกร หัสดินรัตน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายเจริญ พันธ์สำโรง
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ
นางสาวธัญรดา ฤทธิ์กลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายธีรเดช พงษ์กระโทก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวปาริชาติ สายเนตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จ่าเอกสุนันตชัย จั่นกระโทก
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฎิบัติการ
นางธนัญญา พร่องครบุรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสำริด คนโทครบุรี 
ภารโรง
นางสาวปภาวดี พึ่งครบุรี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวินัย ทนจังหรีด 
พนักงานขับรถน้ำ
นายปิยรัตน์ จันทร์แปลง 
พนักงานขับรถยนต์

นายอุทัย แอบครบุรี
คนงานป้องกัน
นายสมพงษ์ ชายครบุรี 
คนงานป้องกัน

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน