สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญร่วม  เหม่นครบุรี
ประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทรติดต่อ.086-8167354

นายมานพ แววสระน้อย
รองประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทรติดต่อ.087-2500883
จ่าเอกสมโภชน์ อินทรงรัมย์
เลขานุการสภาเทศบาล
เบอร์โทรติดต่อ.081-7258330

นางสาวสำเนียง กรีเกษม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรติดต่อ.080-0611344
นายเล็ก  ปลัดครบุรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรติดต่อ.084-8978067
นายอาคม มงคุตครบุรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรติดต่อ.096-7590643

นายสาธิต แฉเกษม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรติดต่อ.081-0621444
นายสุรัน  จันทร์สง่า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรติดต่อ.080-4856963
นายพงษ์ ลอยครบุรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรติดต่อ.063-1312180

นางรสสุคนธ์ กาสินครบุรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรติดต่อ.080-1566588
นายสงวน  ปลัดครบุรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรติดต่อ.085-7933245
นางวิกานดา  พับครบุรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรติดต่อ.081-9778163

นายสมชาย ภายผักแว่น  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรติดต่อ.088-3599263

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน