สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 สภาพทั่วไป


           ที่ตั้งและอาณาเขต

           เทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาลได้รับการจัดตั้งเป็นสุชาภิบาล  เมื่อ 25 มีนาคม  2535  ต่อมาเมื่อวันที่  25 พฤษภาคม  2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  มีผลทำให้สุขาภิบาลไทรโยง – ไชยวาล  ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล

           เทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา  ระยะทางประมาณ  70  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอครบุรีประมาณ  18  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด  5.78  ตารางกิโลเมตร  ประมาณ  3,612.5  ไร่

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

บ้านใหญ่  ตำบลครบุรี

ทิศตะวันออก  

ติดต่อกับ

บ้านครบุรี  ตำบลครบุรีใต้

ทิศเหนือ  

ติดต่อกับ

บ้านดอนใหม่ หมู่ 8  ตำบลครบุรีใต้

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

บ้านโกรกสำโรง  ตำบลครบุรี

สภาพทางเศรษฐกิจ

          ลักษณะการใช้ที่ดิน

ประเภทของการใช้ที่ดิน

จำนวน (ไร่)

คิดเป็นร้อยละ

1. พื้นที่พักอาศัย

482

13.35

2. พื้นที่เกษตรกรรม

3,019

83.61

3. พื้นที่พาณิชยกรรม

13

0.35

4. พื้นที่อุตสาหกรรม

13

0.35

5. พื้นที่สถานศึกษา

72

2.00

6. พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ

4

0.11

7. สวนสาธารณะ/นันทนาการ

3

0.09

8. พื้นที่ว่าง (สวนสาธารณะประโยชน์)

5

0.14

รวม

3,611

100

 

สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

 

สถานีบริการน้ำมัน

12

แห่ง (ปั้มหลอด 9 แห่ง และปั๊มหัวจ่าย 3 แห่ง)

 

ร้านค้า

60

ร้าน (ร้าค้าทั่วไป 48 ร้าน และร้านอาหาร 12 ร้าน)

 

ร้านเสริมสวย

6

ร้าน

 

ตลาด

1

แห่ง

 

โรงสีข้าว

3

แห่ง

 

อู่ซ่อมรถ

6

แห่ง

การเกษตรกรรม
     การเกษตรที่สำคัญได้แก่ การปลูกข้าวนาปี , นาปรัง ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และทำสวนเป็นต้นจำนวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม 850 ครัวเรือนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร สภาพเศรษฐกิจทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยของประชากรต่อคน 23,000 บาท ต่อปี (ข้อมูล จปฐ. 2550)
 
การอุตสาหกรรม
     เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง 1 แห่ง โรงงานน้ำแข็ง จำนวนแรงงาน 15 คน
 
การปศุสัตว์
      ส่วนใหญ่จะเป็นเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโค กระบือ สุกร การเลี้ยงสัตว์น้ำได้แก่ การเลี้ยงปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาไน เป็นต้น ครัวเรือนในภาคปศุสัตว์ จำนวน 468 ครัวเรือน

สภาพทางสังคม

ชุมชน
             ชุมชน จำนวน 7 ชุมชน จำนวนครัวเรือน 916 ครัวเรือนจำนวนประชากรทั้งหมด 3,501 คน
 
ศาสนา
             ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลมีวัดจำนวน 3 แห่ง
 
วัฒนธรรมประเพณี
             1. วันลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน กิจกรรมจัดประกวดนางนพมาศและประกวดกระทง
             2. วันสงกรานต์ เดือนเมษายน กิจกรรม ทำบุญกลางบ้าน สงฆ์น้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
             3. ประเพณีวันเข้าพรรษา จัดประเพณีแห่เทียนพรรษาของชุมชนและส่วนราชการ
 
การศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

จำนวน (แห่ง)

จำนวนนักเรียนเด็ก

รวม

สังกัด

จำนวนครู

ก่อนวัยเรียน

อนุบาล

ป.1 - ป.4

ป.5 - ป.6

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ไทรโยง - ไชยวาล

1

30

30

ทต.ไทรโยง - ไชยวาล

2

2. โรงเรียนระดีบประถมศึกษา

    2.2 โรงเรียนบ้านไชยวาล

1

-

162

สปช.

11

    2.2 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข

1

-

108

สปช.

8

3. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

-

-

-

-

-

รวม

3

30

52

136

86

300

21

การบริการขั้นพื้นฐาน


การคมนาคม การสัญจร
      การคมนาคมระหว่างเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล กับจังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางห่างกันประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงโดยทางรถยนต์และจากเทศบาลถึงอำเภอครบุรี ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที โดยทางรถยนต์ เป็นถนนลาดยางแอสฟัลติก ตลอดสาย สำหรับเส้นทางการคมนาคมสัญจรในเขตเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล นั้นส่วนมากเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รองลงมาเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติก ถนนลูกรัง ถนนดิน ยานพาหนะส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร การจราจรดีไม่มีปัญหา

การประปา
     1) เป็นประปาขนาดกลาง เทศบาลเป็นหน่วยงานเจ้าของกิจการ
     2) จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 859 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 93.77
     3) น้ำประปาที่ผลิตได้แต่ละวัน 435 ลูกบาศก์เมตรปริมาณที่ใช้แต่ละวัน 216 ลูกบาศก์เมตร
     4) แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาคือคลองชลประทาน น้ำดิบสำรองลำมูลบ้านหนองเสือบอง

ไฟฟ้า
     1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 895 ครัวเรือน
     2) พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 97.70 ของพื้นที่ทั้งหมด
     3) ไฟฟ้าสาธารณะมีทั้งหมด 236 จุด ครอบคลุมถนนทั้งหมด 23 สาย

การสื่อสาร
     1) จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล(โทรศัพท์มือถือ ประมาณ 2,500 หมายเลข)
     2) จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่มี 6 เลขหมาย
     3) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
     4) ระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาลมีให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมด

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน