วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์  ของเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
         

      “ชุมชนน่าอยู่  อู่ข้าวอินทรีย์  ประเพณีรุ่งเรือง  เฟื่องฟูรายได้  ไร้ปัญหามลพิษ”


พันธกิจ ของเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล

พันธกิจที่  1

ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

พันธกิจที่  2

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่  3

การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง ตามหลักการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี

พันธกิจที่  4

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

พันธกิจที่  5

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจที่  6

การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่  7

การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลังโดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิมและที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล

พันธกิจที่  8

การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ

พันธกิจที่  9

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทำเกษตรอินทรีย์ชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนา

1.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน     

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม

6. ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาและนันทนาการ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

8. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 

9. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน