วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์  ของเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
         

      “ชุมชนน่าอยู่  อู่ข้าวอินทรีย์  ประเพณีรุ่งเรือง  เฟื่องฟูรายได้  ไร้ปัญหามลพิษ”


พันธกิจ ของเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล

พันธกิจที่  1

ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

พันธกิจที่  2

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่  3

การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง ตามหลักการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี

พันธกิจที่  4

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

พันธกิจที่  5

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจที่  6

การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่  7

การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลังโดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิมและที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล

พันธกิจที่  8

การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ

พันธกิจที่  9

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทำเกษตรอินทรีย์ชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนา

1.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน     

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม

6. ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาและนันทนาการ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

8. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 

9. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์