วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดของเล่น ของใช้ และบริเวณโดยรอบอาคาร ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หลังจากตรวจพบว่ามีนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นโรคมือเท้าปาก

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดของเล่น ของใช้ และบริเวณโดยรอบอาคาร ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หลังจากตรวจพบว่ามีนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นโรคมือเท้าปาก
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดของเล่น ของใช้ และบริเวณโดยรอบอาคาร ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หลังจากตรวจพบว่ามีนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นโรคมือเท้าปาก
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดของเล่น ของใช้ และบริเวณโดยรอบอาคาร ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หลังจากตรวจพบว่ามีนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นโรคมือเท้าปาก
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดของเล่น ของใช้ และบริเวณโดยรอบอาคาร ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หลังจากตรวจพบว่ามีนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นโรคมือเท้าปาก
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดของเล่น ของใช้ และบริเวณโดยรอบอาคาร ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หลังจากตรวจพบว่ามีนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นโรคมือเท้าปาก
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดของเล่น ของใช้ และบริเวณโดยรอบอาคาร ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หลังจากตรวจพบว่ามีนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นโรคมือเท้าปาก
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดของเล่น ของใช้ และบริเวณโดยรอบอาคาร ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หลังจากตรวจพบว่ามีนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นโรคมือเท้าปาก

...