วันที่ 22 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้จัดการประชุมพ่อค้า แม่ค้าตลาดสดเทศบาลฯ เพื่อจัดระเบียบร้านค้า การรักษาความสะอาด การจอดรถของพ่อค้า แม่ค้า และผู้มาใช้บริการตลาดสด

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน โดยมีนายวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมประชุม

วันที่ 22 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้จัดการประชุมพ่อค้า แม่ค้าตลาดสดเทศบาลฯ เพื่อจัดระเบียบร้านค้า การรักษาความสะอาด การจอดรถของพ่อค้า แม่ค้า และผู้มาใช้บริการตลาดสด
วันที่ 22 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้จัดการประชุมพ่อค้า แม่ค้าตลาดสดเทศบาลฯ เพื่อจัดระเบียบร้านค้า การรักษาความสะอาด การจอดรถของพ่อค้า แม่ค้า และผู้มาใช้บริการตลาดสด
วันที่ 22 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้จัดการประชุมพ่อค้า แม่ค้าตลาดสดเทศบาลฯ เพื่อจัดระเบียบร้านค้า การรักษาความสะอาด การจอดรถของพ่อค้า แม่ค้า และผู้มาใช้บริการตลาดสด
วันที่ 22 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้จัดการประชุมพ่อค้า แม่ค้าตลาดสดเทศบาลฯ เพื่อจัดระเบียบร้านค้า การรักษาความสะอาด การจอดรถของพ่อค้า แม่ค้า และผู้มาใช้บริการตลาดสด
วันที่ 22 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้จัดการประชุมพ่อค้า แม่ค้าตลาดสดเทศบาลฯ เพื่อจัดระเบียบร้านค้า การรักษาความสะอาด การจอดรถของพ่อค้า แม่ค้า และผู้มาใช้บริการตลาดสด

...