วันที่ 20 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้จัดทำโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่างๆของเด็ก

การดูแลสุขภาพของเด็กนักเรียน การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและที่อยู่อาศัยให้น่าอยู่ ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการป้องกันเด็กติดอยู่ในรถ โดยมีนายวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากรพ.สต.ดอนแสนสุข และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ไทรโยง-ไชยวาล

วันที่ 20 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้จัดทำโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่างๆของเด็ก
วันที่ 20 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้จัดทำโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่างๆของเด็ก

...

ไฟล์