วันที่ 19 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล นำโดยนายวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแสนสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พร้อมทั้งได้มอบแผ่นตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน

ให้แก่ตัวแทนอสม. ทั้ง 7 ชุมชน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแสนสุข

วันที่ 19 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล นำโดยนายวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแสนสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พร้อมทั้งได้มอบแผ่นตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน
วันที่ 19 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล นำโดยนายวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแสนสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พร้อมทั้งได้มอบแผ่นตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน
วันที่ 19 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล นำโดยนายวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแสนสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พร้อมทั้งได้มอบแผ่นตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน
วันที่ 19 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล นำโดยนายวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแสนสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พร้อมทั้งได้มอบแผ่นตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน
วันที่ 19 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล นำโดยนายวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแสนสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พร้อมทั้งได้มอบแผ่นตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน

...