วันที่ 15 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล)

มีกิจกรรมการแสดง การละเล่นของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจากผอ. สมัคร สถิตนิลรัตน์ ตัวแทนนายพรชัย อำนวยทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 10 มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมมอบผ้าเช็ดตัวให้กับผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน มีนายวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแสนสุข ให้การต้อนรับ

...