"รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย" โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล

...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ดำเนินการตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบูรณาการกิจกรรม "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย" ในการจัดการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้นให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยได้ดำเนินการทำคลิปวีดีโอการแสดงของเด็กนักเรียนรำวงมาตรฐานประกอบเพลงรำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย รางวัลขวัญใจมหาชน โดยเผยแพร่ทางยูทูป