ประกาศเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกกรรมการชุมชน(กรณีตำแหน่งว่างลง)

...

ไฟล์