ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรสายพัฒนาการ ชุมชนดอนแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

...