ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน

ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
ครงการวันเทศบาล 24 เมษายน

...

วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. ????
เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้ดำเนินโครงการวันเทศบาล 24 เมษายน นำโดยนายวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล เป็นประธานในพิธี เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และให้พนักงานเทศบาลเห็นความสำคัญของการให้บริการประชาชน โดยมีกิจกรรมดังนี้ พิธีพราหมณ์ พิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” ประจำปี 2567 กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม เสียสละทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานดังกล่าว