คณะผู้บริหาร

นายวุฒิชัย ตันสำโรง
นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยงไชยวาล
เบอร์โทรติดต่อ. 089-8463886

นางสาววนัสนันท์  พับครบุรี
รองนายกเทศมนนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล
เบอร์โทรติดต่อ.0862535454
นายศิลา  พึ่งครบุรี
รองนายกเทศมนนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล
เบอร์โทรติดต่อ.0846065868

นางไสว  มากเมือง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล
เบอร์โทรติดต่อ.0942829923 
นายละมุด  ปิ่นสุวรรณ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล
เบอร์โทรติดต่อ.0827152422      

นางสาวสุดใจ  ศรีระกิ่ง
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทรติดต่อ. 0956056937,0645903625

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน