กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายธงชัย บุญสัมฤทธิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายธงชัย บุญสัมฤทธิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายธนวัฒน์ หัสครบุรี
ลูกจ้างประจำ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวรัญญา หัสครบุรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวิชัย คนโทครบุรี
ลูกจ้างประจำ
นายบุญเหลือ รักสนิท
คนงานรักษาความสะอาด
นายวันนิวัติ ศิลาลาย
คนงานรักษาความสะอาด

นางเพียงใจ ขามกิ่ง
คนงานรักษาความสะอาด
นายอำพล พึ่งครบุรี
คนงานรักษาความสะอาด

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน