กองคลัง

นางสาวลำจวน กิตติเวทยานุสรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ ปก/ชก
นางสาวอภิชญา ชุนปิยภักดี
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ 
นางสาวปาลิตา พานกระโทก
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวชนิตา ใจธรรม
ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปฏิมากร ก้อนกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายณัฐกานต์ ออกสุข
คนงานพัสดุ

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน