กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จ่าเอกสมโภชน์ อินทรงรัมย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางชลัมพร คู่กระโทก
นักวิชาการศึกษา
นางอิศราวดี เทพจันอัด
นักจัดการงานทั่วไป

นางศรีสุดา ปิ่นสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางพรสุดา ชุ่มพระ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพิมพ์ตะวัน  สุขบงกช
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปพิชญา ชู้กระโทก
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกาญจนา แหลมครบุรี
คนงานทั่วไป

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน