กองการประปา

นายสัญชัย  มาตย์พูนผล
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาการ  ผู้อำนวยการกองการประปา
เบอร์ 0818783513  

นางสาววัลลดา  ภูบัวดวง 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์ 0849864612
นางสาว พนิดา นามโยธา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน       
เบอร์ 0885024715
นางอิศราวดี  เทพจันอัด
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ 0805390454
นางจรรยา ออกสุข
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ 0637515176


นายเทียบ  ปลัดครบุรี  
คนงาน
เบอร์ 0801646737
นางสาวกาญจนา  แหลมครบุรี
คนงาน
เบอร์ 0971250297
นายบุญเหลือ  รักสนิด
คนงาน
เบอร์ 0854978958

นายยุทธนา  ยุณาครบุรี
คนงาน
เบอร์ 0959638489

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน