เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจหลักของเทศบาล
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ขั้นตอนการจัดทำแผน
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นายธงชัย บุญสัมฤทธิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายธงชัย บุญสัมฤทธิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นายธนวัฒน์ หัสครบุรี
นางสาวรัญญา หัสครบุรี
นางปวีณรัตน์ ฉัตรจังหรีด

นักจัดการงานทั่วไป
(กองสาธารณสุข ฯ )

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(กองสาธารณสุข ฯ )
นายวิชัย คนโทครบุรี
นายบุญเหลือ รักสนิท
นายวันนิวัติ ศิลาลาย
คนงานประจำรถขยะ
คนงานรักษาความสะอาด
คนงานรักษาความสะอาด
นางเพียงใจ ขามกิ่ง
นายบุญเลี้ยง พลอยกระโทก
นายสนทยา ยุณาครบุรี
คนงานรักษาความสะอาด
คนงานรักษาความสะอาด
คนงานทั่วไป