เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจหลักของเทศบาล
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ขั้นตอนการจัดทำแผน
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำนักปลัด
 
นางสาวธัญรดา ฤทธิ์กลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายเกรียงไกร หัสดินรัตน์
-ว่าง-
นายเจริญ พันธ์สำโรง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ
นางสาวธัญรดา ฤทธิ์กลาง
นายธีรเดช พงษ์กระโทก
นางสาวปาริชาติ สายเนตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
   
นางธนัญญา พร่องครบุรี
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
นางสำริด คนโทครบุรี นางสาวอรุณศรี ดุมกลาง นางสาวปภาวดี พึ่งครบุรี
ภารโรง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวินัย ทนจังหรีด นายปิยรัตน์ จันทร์แปลง นายอุทัย แอบครบุรี
พนักงานขับรถน้ำ พนักงานขับรถยนต์ คนงานป้องกัน
 
  นายสมพงษ์ ชายครบุรี
  คนงานป้องกัน