เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจหลักของเทศบาล
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ขั้นตอนการจัดทำแผน
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวสุดใจ ศรีระกิ่ง
ปลัดเทศบาล

นายศิริ เรืองมัจฉา
รองปลัดเทศบาล
นางสาวธัญรดา ฤทธิ์กลาง
นางสาวลำจวน กิตติเวทยานุสรณ์
นายศิริ เรืองมัจฉา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการ
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง รองปลัดเทศบาล รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศิริ เรืองมัจฉา
นายธงชัย บุญสัมฤทธิ์
จ่าเอกอนุจิตร รุมผักแว่น
รองปลัดเทศบาล รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ รักษาการ
หัวหน้ากองการประปา