วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ และซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๑๕๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลบตำบลไทรโยง-ไชยวาลไตรมาสที่ 1(1กตุลาคม2562-30ธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสนั่น นาคพระภูมิ ถึงบ้านนายล้าน หมั่นครบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกเสาดีเเทค - บ้านนายสมพร อักษรสระน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางทองเพียร จันพิทมักษ์ ถึงบ้าน นางวันเพ็ญ ปืนกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง