วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านไชยวาล (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างจัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไตรมาสที่3-4(25พ.ค.2563 - 30ก.ย.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง (ถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนรู้ ค่าวัสดุรายหัว (ค่าจัดการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง