วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งโครงหลังคาเครื่องจ่ายสารเคมีบริเวณอาคารกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างติดฟิล์มกรองแสงและชุดหุ้มเบาะรถยนต์ส่วนกลาง หมาลเลขทะเบียน กธ 5124 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนอิสรภาพ-คลองชลประทาน (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงห้องทำงานและห้องน้ำอาคารสำนักงานใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้าง ถนนหินคลุก สายทางนา นายชม เดชครบุรี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓- ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางนา นายเจียง หัสสะครบุรี หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง บร 4823 นคราราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง