วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยบ้านนายฉลอง โจทย์ครบุรี ถึงบ้านนายเฉลิม เป้งกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บษ 689 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนอิสรภาพ-คลองชลประทาน (ช่วงที่๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานอาคารแห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประภทวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝาปิดท่อและฝาปิดรางระบายน้ำในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง