วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นและเครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกออกจากบ่อตะกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการเปลี่ยนท่อเหล็กส่งน้ำ ขนาด ๔ นิ้ว จากบ้านนางอรพิมพ์ ดาห์เมนถึงอู่ช่างเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์
10  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนางสาววริดา ตามครบุรี ถึงบ้านนางวาสนา แปกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายวีระ เพาะสำโรง ? สุดเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ประเภทเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน 83-8150 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง