วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2563
จ้างจัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไตรมาสที่3-4(25พ.ค.2563 - 30ก.ย.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง (ถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนรู้ ค่าวัสดุรายหัว (ค่าจัดการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานกีฬา (แบบฐานรากตอกเสาเข็ม) เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  เม.ย. 2563
จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๑๕๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง