วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสต์คอนกรีตหลังบ้านช่างทุม-ถนนแสนสุข๑ บ้านดอนแสนสุข หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนอิสรภาพ ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางนานายเมือง ปราบครบุรี - สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลังโรงเรียนบ้านไชยวาล หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ม.ค. 2564
จ้างเทลานคอนกรีตใต้โดมหลังคาคลุมลานกีฬาเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำไตรมาส ที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (เสียงตามสาย)เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น โครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน ประชาชนที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน ประชาชนที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง