วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างจ้างขุดบ่อผังกลบพร้อมย้ายขยะลงบ่อผังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ (วัสดุสำนักงาน) สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายแสนสุข ๔ บ้านดอนแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างโครงการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ระบบกรองน้ำถังกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อโครงการติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายเคมี(สารส้ม)พร้อมถังบรรจุขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างจ้างซ่อมเครื่องจ่ายสารละลายเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง