วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านไชยวาล (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑) (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข (ภาคเรียนที่๒/๒๖๕๑) เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑- ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
31  ต.ค. 2561
ติดตั้งระบบเสียงไร้สายเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
31  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากเสา D-tac ถึงฟาร์มหมูนายหน่วย เอิบครบุรี
31  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนไทรทอง 8 จากบ้านนายแท่ง อักษรสระน้อย ถึงบ้านนายผิน กลั่นจังหรีด
30  ต.ค. 2561
ค่าอาหารเสริม (นม)
19  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
จ้างจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงกล้องลงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง