วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านไชยวาล (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ ๓ (๑๖ พฤษภาคม-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๐๙๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง